TsiviilõigusNõustame kliente võla−, sh lepinguõiguses, samuti asja−, töö−, perekonna− ja pärimisõiguses.


Võlaõigus

Nõustame ja esindame kliente nii lepingutest kui ka lepinguvälistest suhetest tulenevates vaidlustes.


Lepinguõigus

Nõustame ja esindame kliente erinevate lepingute koostamisel ja osutame nendega seotud küsimustes õiguslikku analüüsi. 


Asjaõigus

Nõustame ja esindame kliente vallasasjade ja kinnisasjade valdamisest, kasutamisest ja käsutamisest tulenevates küsimustes.


Tööõigus

Nõustame nii töötajaid kui tööandjaid tööõiguslikes küsimustes, sh töölepingute, töösisekorra eeskirjade, ametijuhendite ja muude tööõiguse alaste dokumentide koostamisel.  Esindame kliente töövaidluskomisjonis ja kohtus.


Perekonnaõigus

Nõustame kliente perekonnaõoguslikes küsimustes, sh abieluvara lepingu koostamisel, abielu lahutamisel, ühisvara jagamisel, elatise väljamõismisel. Esindame kliente nii kohtus kui ka kohtuvälistes vaidlustes.


Pärimisõigus

 Nõustame ja esindame kliente pärimise ja pärandiga seotud vaidlustes.

 

 
OÜ Munga Õigusbüroo Aia 8, 80010 PÄRNU tel: 443 0530 faks: 443 0531 e-post munga@munga.ee